Press Release

प्रेमकथेची संकल्पना तोडणारी प्रेमकथा : 'प्रीतीपरी …तुजवरी'

23 January 2015

५ फेब्रुवारी २०१५ पासून सोमवार ते शननवार संध्याकाळी ७ वाजता

म ुंबई, २३ जानेवारी २०१५: “प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतुं त मचुं आणण आमचुं अगदी सेम असतुं “ पण ज्याच्यावर प्रेम आहे ,ती त मची आणण आमची व्यक्ती सेम असेल तर … ? काय गोंधळात पडलात ना? हीच गमुंत ,हीच धम्माल आणण हाच ग ुंता पाहायला ममळणार आहे 'प्रीतीपरी …त जवरी' या स्टार प्रवाह वरील नव्या कोऱ्या मामलकेमध्ये . ५ फेब्र वारी २०१५ पासून दर सोमवार ते शननवार सुंध्याकाळी ७ वाजता ही मामलका प्रेक्षकाुंच्या भेटीला येणार आहे. 'प्रीतीपरी …त जवरी' ही मराठी टेमलव्व्हजनवरील ज ळ्या -बहहणीुंवर आधाररत दाखववली जाणारी पहहली त्रिकोणी प्रेमकथा आहे. 'प्रीतीपरी …त जवरी' ही कथा आहे ‘प्रीती’ आणण ‘परी’ या दोन ज ळ्या बहहणीुंची. दोन ज ळ्या बहहणी … पण एकमेक ुंपेक्षा अगदी मभन्न. ‘प्रीती’ साधीभोळी तर ‘परी’ एकदम स्माटट ! एक त्यागाची मूती …. तर एक सुंधीसाधू !एक रडूबाई …तर एक हुंटरवाली ! एक सोज्वळ तर एक खमक ! या फक्त हदसतात सारख्या पण स्वभाव अगदी मभन्न ! जणू उत्तर आणण दक्षक्षण ध्र व ! पण एकच गोष्ट समान - ती म्हणजे त्या दोघीुंचे प्रेम , त्याुंच्या स्वपनाुंतील 'तो ' राजक मार ! 'तो' जो सवाांना आवडतो …जो सगळ्याुंची प्रेमाने मने व्जुंकतो ….तो म्हणजे मसद्धाथट उफट मसद्ध !

‘मसद्ध ‘ एक मनमोकळा, आनुंदी, स्वच्छुंदी आणण देखणा म लगा . आपल्या प्रेमळ बोलण्याने क णाचेही मन व्जुंकून घेणारा ! प्रेम या सुंकल्पनेवर प्रेम करणारा एक मनस्वी तरुण ! आपल्याला जे हवे ते ममळवण्यासाठी शेवटपयांत प्रयत्न करणारा. एका वळणावर मसद्ध च्या आय ष्यात प्रीती आणण परी या दोन म ली येतात. चेहऱ्यातील साम्यतेम ळे मसद्ध ला पण प्रश्न पडला पडतो क , तो नक्क क णाच्या प्रेमात पडला आहे ? प्रीतीच्या क परीच्या ? स्टार प्रवाह वरील 'प्रीतीपरी …त जवरी' या नवीन मामलकेत हीच धम्माल पाहायला ममळणार आहेया प्रसुंगी बोलताना स्टार प्रवाह वाहहनीचे प्रोग्राममुंग हेड जयेश पाटील म्हणाले क , " स्टार प्रवाहने आपल्या प्रेक्षकाुंना नेहमीच चाकोरीबाह्य मनोरुंजन हदले आहे. प्रीतीपरी …त जवरी ही प्रेमकथेच्या सगळ्या सुंकल्पना तोडणारी प्रेमकथा आहे. आम्हाला खािी आहे क प्रेमकथेतील हा गमतीशीर ग ुंता प्रेक्षकाुंना नक्क च आवडेल. "

या मामलकेत प्रीती आणण परीची भूममका सुंचेता क लकणी तर मसद्धूची भूममका सुंकेत भोसले हे नवोहदत कलाकार करणार आहेत. अखेर मसद्ध चे नक्क क णावर प्रेम असते ? तो क णाचे प्रेम स्वीकारतो? या सगळ्यातून घडणारे अनोखे नाट्य बघण्यासाठी पाहायला ववसरू नका -'प्रीतीपरी …तुजवरी' ५ फेब्रुवारी २०१५ पासून

दर सोमवार ते शननवार संध्याकाळी ७ वाजता

फक्त स्टार प्रवाहवर

Show me everything from anytime

Fevi kwik’s‘Khushiyon ke chand pal’ and Swiggy’s‘No order to small’ win top honours at Star Re.Imagine Awards

~Captain Cool MS Dhoni felicitates the winners~

~11 additional campaigns across 9 brands receive special mentions~

1 2 3
428
Imagine more
Id: 6244